Dubová 12
09011

+421904162898
obec.dubova@gmail.com

Napísal: Super User

Z á p i s n i c a
okrskovej volebnej komisie
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
vo voľbách do Európskeho parlamentu

 

Oznámenie o organizovaní športového podujatia na území obce

 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a

výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR 

Voľby do Európskeho parlamentu - info

 Z á p i s n i c a
okrskovej volebnej komisie
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
formou verejnej vyhlášky, upozornenie

 

Voľby prezidenta SR - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie - 19.1.2024

 

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce DUBOVÁ

 

O Z N Á M E N I E- o začatí zlúčeného územného a stavebného konania
Zápisnica z volieb do NR SR 2023 - obec Dubová

ŽIADOSŤ MICHAL DIČKO - 30.1.2023

 

Verejná vyhláška - Vladislav Čan - 5.8.2022

 

 Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu garáže - 21.6.2022

 

Začatie konania výrubu drevín - 11.03.2022
Začatie konania výrubu drevín - 26.08.2021

 

Výzva na predloženie ponuky „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Dubová“ - 20.08.2019

 

 Informácie o realizácii projektu - "Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Dubová".